Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING MARTHA BUNING

Martha Buning vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met info@marthabuning.nl.

 

Artikel 1                                  Wie ben ik?

Martha Buning is een eenmanszaak, gevestigd te (8941DN) Leeuwarden aan de Ôfset 50. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65206835. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                                  Welke gegevens gebruik ik?

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst. Wanneer u binnen die 7 jaar nogmaals gebruik maakt van mijn diensten zal deze termijn opnieuw gaan lopen.

Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, bedrijfsnaam, naam contactpersoon, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en het openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen.

Ik vind het belangrijk de relatie met u als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik dan ook uw naam, gebruikersnaam, e-mail, locatie, telefoonnummer en eventuele beoordelingen van de door u gevolgde training op.

U geeft hier toestemming voor door een overeenkomst met mij aan te gaan. Ik zal deze gegevens niet verwijderen, tenzij u hier een verzoek toe indient.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik uw naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten tot 1 jaar na afhandeling bewaren.

Martha Buning heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam, bedrijfsnaam, e-mail en social media account voor op u gerichte direct marketing en social media marketing, zoals een nieuwsbrief. U heeft hier expliciete toestemming voor gegeven. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om mijn website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om de bezoeken aan mijn website te bekijken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Artikel 3                                  Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast ontvang ik enkele gegevens via mijn externe verkoopkanalen. Ook kan het zijn dat ik uw e-mail of telefoonnummer heb verkregen van een van mijn klanten wanneer u bij hen heeft aangegeven van mijn diensten gebruik te willen maken of ik heb toegang tot uw gegevens om een van mijn klanten te kunnen helpen met diens bedrijfsvoering.

 

Artikel 4                                  Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Martha Buning om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Martha Buning, kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Martha Buning uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@marthabuning.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

 

Artikel 5                                  Wie ontvangen uw gegevens?

Martha Buning zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de voor u uit te voeren werkzaamheden of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                                  Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

 

Artikel 7                                  Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@marthabuning.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga vraag ik u mij dat te laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.